Üzleti filozófiánk

Cégünk nem pusztán hardvert vagy szoftvert szállít, hanem informatikai problémákhoz, feladatokhoz, szolgáltatásokhoz nyújt komplex megoldásokat.

Bővebben

A Weboldal fenntartója

A www.spencerandhill.org weboldal(aka)t (a továbbiakban: Weboldal) a Spencer & Hill IT Consulting (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti.

Adatvédelem

Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Spencer & Hill IT Consulting mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Spencer & Hill IT Consulting az Ön által szolgáltatásunk igénybevételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Weboldal megtekintésével Ön és a Spencer & Hill IT Consulting távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Spencer & Hill IT Consulting részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

A Spencer & Hill IT Consulting az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Spencer & Hill IT Consulting bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Spencer & Hill IT Consulting személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a Spencer & Hill IT Consulting az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Spencer & Hill IT Consulting-ot megóvni és azokat viselni. A Spencer & Hill IT Consulting ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, - adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngészőprogramjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)

A Weboldalon a számítógépek internetcímei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Spencer & Hill IT Consulting statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Spencer & Hill IT Consulting semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A Weboldal tartalma és linkelése

A Weboldalon található tartalom a Spencer & Hill IT Consulting szellemi tulajdonát képezi és a Spencer & Hill IT Consulting előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Spencer & Hill IT Consulting-gel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Spencer & Hill IT Consulting-gel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Spencer & Hill IT Consulting a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:
1. A Weboldalra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelő weboldal) tartalmaznia kell a Spencer & Hill IT Consulting logóját (Logó) [ez ügyben kérjük keresse az üzemeltetőket a Kapcsolatok menüpontok alatt fellelhető bármely e-mail címen];
2. a Linkelő weboldal a Logónak sem méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
3. a Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
4. a Linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Spencer & Hill IT Consulting javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
5. a Linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Spencer & Hill IT Consulting és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Spencer & Hill IT Consulting-ról.;
6. a Linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a Spencer & Hill IT Consulting-gel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Spencer & Hill IT Consulting-gel szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Spencer & Hill IT Consulting jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Felelősségkizárás

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a Spencer & Hill IT Consulting által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Spencer & Hill IT Consulting nem felel. A Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért a Spencer & Hill IT Consulting semmilyen felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek. Amely esetben a tanácsadási tevékenység feltételeit jogszabály rendezi (például a jogi tanácsadásét), ott is kizárólag a tanácsadást végző személy felel azért, hogy az általa végzett tevékenység mindenben megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel, a Weboldal és a Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Spencer & Hill IT Consulting tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Spencer & Hill IT Consulting az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Weboldal Fórum aloldalán található véleményeket a Spencer & Hill IT Consulting nem ellenőrzi, ebből kifolyólag az ott olvasható véleményekért a Spencer & Hill IT Consulting semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut, hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli, ugyanakkor valamely vélemények a Weboldalra történő elküldésével a felhasználó elfogadja, hogy a Spencer & Hill IT Consulting a Fórumban közzétett véleményeket a felhasználói név megjelölésével felhasználja.

A Weboldal Képeslap aloldalán a Felhasználók által feltöltött képekért a Spencer & Hill IT Consulting semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut, hogy valamely kép harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli.

Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Az infomokus.hu domainek a Spencer & Hill IT Consulting javára bejegyzett domainnevek. Ezen jogvédett nevek vagy a hozzájuk a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Spencer & Hill IT Consulting jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a VGA IT Solutions Kft. kész minden szükséges jogi lépést megtenni.

A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a Spencer & Hill IT Consulting a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.